Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông – Bước tiếp truyền thống Anh hùng Lao động

Trong suốt quá trình 45 năm hình thành, xây dựng, ổn định và phát triển, công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đã gặt hái được nhiều thành tựu, có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của VRG và quá trình phát triển kinh tế – xã hội địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo công ăn việc làm cho NLĐ trên địa bàn.