Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông – Bước tiếp truyền thống Anh hùng Lao động