Phong trào thi đua yêu nước VRG: Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững