Công nhận phòng Kiểm nghiệm cao su tham chiếu trong VRG

CSVNO – Phòng Kiểm nghiệm cao su tiêu chuẩn Việt Nam có địa chỉ tại Quốc lộ 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương thuộc Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam là Phòng Kiểm nghiệm cao su tham chiếu trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

IMG_2263

Căn cứ vào các tiêu chí của một phòng kiểm nghiệm tham chiếu cao su do ASEAN soạn thảo, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và năng lực hiện có của Phòng Kiểm nghiệm cao su Tiêu chuẩn Việt Nam – Trung tâm Quản lý chất lượng cao su thiên nhiên – Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, vào ngày 15/02/2019, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VRG đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-HĐQTCSVN, về việc công nhận Phòng Kiểm nghiệm cao su tiêu chuẩn Việt Nam (địa chỉ: Quốc lộ 13, xã Lai Hưng,  huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) thuộc Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam là Phòng Kiểm nghiệm cao su tham chiếu trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

IMG_2265

Phòng Kiểm nghiệm cao su tham chiếu trong Tập đoàn có nhiệm vụ chính sau:

  • Kiểm nghiệm các phép thử theo yêu cầu của TCVN 3769 và TCVN 6314;
  • Duy trì các hoạt động kiểm nghiệm phù hợp với hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025;
  • Đào tạo, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trong công tác quản lý chất lượng cho các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn;
  • Tham gia thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng quốc tế để kiểm soát chuẩn đo lường cho Tập đoàn;
  • Tổ chức thử nghiệm thành thạo cho các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn để hỗ trợ cho đơn vị và Tập đoàn đánh giá công tác kiểm nghiệm;
  • Kiểm nghiệm mẫu kiểm tra, mẫu đối chứng, mẫu trọng tài theo yêu cầu của Tập đoàn;
  • Cung cấp thông tin về mẫu tham chiếu (Reference Material – RM), mẫu tham chiếu được chứng nhận (Certified Reference Material – CRM) cho các thành viên thuộc Tập đoàn; và
  • Tham gia công tác tiêu chuẩn chất lượng trong nước và trong khu vực ASEAN; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn quốc tế (ISO) về cao su.

NGUYỄN THỊ THANH NGỌC