thi đua yêu nước

Hãy dấy lên sức mạnh thi đua yêu nước

CSVN – Trong những ngày này CB CNVC – NLĐ toàn ngành đang ra sức thi đua trên tất cả các lĩnh vực SXKD, các mặt công tác, đạp bằng mọi gian lao, thực hiện