Lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong toàn ngành

CSVN – Với chủ đề “Đoàn kết – sáng tạo – thi đua xây dựng và phát triển bền vững”, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của VRG sẽ nhân rộng, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành.

Ảnh: CTV

Tiếp tục cổ vũ, khơi dậy và lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước của NLĐ trong công tác, học tập, lao động sản xuất vì sự phát triển bền vững của VRG.

Trong 5 năm qua, VRG đã triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động và các phong trào đặc thù của ngành. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CB.CNVC – LĐ VRG, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Phát triển kinh tế gia đình”; “Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở”…

Ngoài ra chú trọng đợt thi đua cao điểm về trước kế hoạch năm 2020, vận động NLĐ toàn ngành tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” các cấp tiến tới hội thi cấp ngành.

Trong tình hình khó khăn hiện nay, phong trào thi đua yêu nước cần được nhân rộng, lan tỏa và trở thành sức mạnh tinh thần to lớn của gần 80 ngàn NLĐ trong toàn ngành, góp phần quan trọng để VRG hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế cũng như công tác an sinh xã hội…

Phong trào thi đua yêu nước đã rèn luyện bản  lĩnh vững vàng cho NLĐ ngành cao su VN, từ những người bình thường, công việc bình thường trở thành những người ưu tú, những “Bàn tay vàng” – Anh hùng trong lao động.

Kế thừa truyền thống lịch sử 91 năm vẻ vang ngành cao su VN, phát huy những thành tích đạt được trong 5 năm (2015 – 2019), NLĐ VRG gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực vượt khó khăn, thách thức, viết tiếp truyền thống bằng những trang sử vàng chói lọi qua những kết quả thực tiễn, hành động thiết thực.

Từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

NGUYỄN LÝ