Nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước

CSVN – VRG vừa phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025 nhằm phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Tiếp tục đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn trong giai đoạn 2021 – 2025.

Chú trọng phát hiện những nhân tố mới, nhân rộng điển hình tiên tiến. Ảnh: Ngô Công Hoàng.
Góp phần nâng cao vị thế VRG trên thị trường và cộng đồng doanh nghiệp

Theo đó, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua đang phát huy hiệu quả và phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn. Đó là các phong trào: “Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi”; “Lao động sản xuất giỏi” – “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất”; “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh”;

Thi đua thực hiện vượt mức kế hoạch năng suất – sản lượng”. Các phong trào thực hiện tốt quy chế phối hợp để bảo vệ vườn cây, bảo vệ sản phẩm mủ cao su, bảo vệ vật tư khai thác, bảo vệ đất cao su chống lấn chiếm; Phong trào An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; An toàn vệ sinh thực phẩm; Phong trào xanh – sạch – đẹp từ vườn cây đến nhà máy; Phong trào VHVN, TDTT, đặc biệt là phong trào phòng chống dịch Covid – l9…

Chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua. Quan tâm công tác phát hiện, tuyên truyền về các mô hình, sáng kiến, nhân tố mới và nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua yêu nước trong các phòng ban, đơn vị.

Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, NLĐ tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Chung tay đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong SXKD, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng – an ninh; bảo đảm ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn các đơn vị đứng chân.

Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, tập trung tổ chức chăm lo cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong toàn Tập đoàn. Tiếp tục vận động NLĐ ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, Quỹ “Vì người nghèo”, “Mái ấm Công đoàn”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và các quỹ hỗ trợ khác…

Trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, cần nghiên cứu để thực hiện các mục tiêu trọng tâm, cấp bách của Tập đoàn như các vấn đề về tái cơ cấu nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp; về tăng năng suất lao động, tiết giảm suất đầu tư; về quản trị chi phí và giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường; về đổi mới kỹ thuật, công nghệ; về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao vị thế VRG trên thị trường và cộng đồng doanh nghiệp.

Gắn thi đua với tuyên truyền

Các cấp ủy Đảng và chính quyền các đơn vị thành viên phải dành sự quan tâm đặc biệt và có biện pháp lãnh đạo thường xuyên công tác thi đua khen thưởng. Phối hợp và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc xây dựng phương hướng – nội dung – biện pháp để tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Tổ chức sơ kết – tổng kết để rút kinh nghiệm, nhằm phát hiện những nhân tố mới, những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến để biểu dương – khen thưởng kịp thời và nhân rộng ra cho mọi người học tập nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng phong phú và bền vững hơn.

Kịp thời sơ kết biểu dương, khen thưởng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyêt tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Gắn thi đua với tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về những kết quả của các phong trào thi đua trong đội ngũ NLĐ và hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Dành nhiều thời gian, thời lượng giới thiệu về gương điển hình, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu, chiến sĩ thi đua trong 5 năm qua, chú trọng các điển hình tiên tiến là NLĐ đang trực tiếp lao động sản xuất, công tác, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong NLĐ.

Q.A