đại hội cổ đông

Cao su Phước Hòa chia cổ tức 20%

CSVNO – Ngày 10/3, Công ty CP Cao su Phước Hòa (PHR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Dù tình hình giá cao su thiên nhiên năm 2015 tiếp tục giảm