tổng kết thi đua

Sáp nhập khối thi đua miền Đông Nam bộ

CSVNO – Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2021, nhưng với sự đoàn kết, thi đua quyết tâm vượt khó, các công ty miền Đông Nam bộ đã tổ chức tốt các