thi đua

Khó khăn vẫn thi đua sôi nổi

CSVN – Việc nắng hạn kéo dài, thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khai thác sản lượng của các đơn vị Tây Nguyên. Tuy nhiên không khí thi đua nước rút cuối năm của người công nhân

Thi đua trên mọi lĩnh vực

CSVN – Thi đua là đòn bẩy để thúc đẩy hoạt động SXKD có hiệu quả, tăng thu nhập cho NLĐ, xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh. Với tinh thần đó, trong thời

Khó khăn vẫn thi đua sôi nổi

CSVN – Việc nắng hạn kéo dài, thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khai thác sản lượng của các đơn vị Tây Nguyên. Tuy

Thi đua trên mọi lĩnh vực

CSVN – Thi đua là đòn bẩy để thúc đẩy hoạt động SXKD có hiệu quả, tăng thu nhập cho NLĐ, xây dựng đơn vị

Khó khăn vẫn thi đua sôi nổi

CSVN – Việc nắng hạn kéo dài, thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khai thác sản lượng của