thi đua

Phát động thi đua ngay từ đầu năm 2018

CSVNO – TGĐ VRG và Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam vừa có thông báo liên tịch về việc phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Cao

Ra sức thi đua vì tấn mủ vượt

CSVN – Những phong trào như “Tấn sản phẩm mủ vượt”, thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch (KH) sản lượng do ĐTN các đơn vị tổ chức đã thu hút đông đảo ĐVTN

Ra sức thi đua vì tấn mủ vượt

CSVN – Những phong trào như “Tấn sản phẩm mủ vượt”, thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch (KH) sản lượng do ĐTN các