Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN làm việc với VRG