Tháng Năm 16, 2022

Nông nghiệp 4.0 trước bẫy ‘4 không’

CSVNO – Chúng ta hướng tới công nghệ 4.0, nhưng không khéo nông nghiệp Việt Nam rơi vào bẫy ‘4 không’: Không có nguồn lực, lao động trẻ có trình độ, công nghệ mới, thông