khu công nghiệp

Khu Công nghiệp – thế mạnh của VRG

Hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp của VRG phát triển mạnh mẽ, có hiệu quả cao và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lợi nhuận. Đây là lĩnh vực kinh