tăng năng suất lao động

Mạnh dạn chuyển sang cạo D4 từ năm 2015

CSVN – Tại cuộc họp giao ban TGĐ VRG đầu năm 2015, vào ngày 24/2, lãnh đạo VRG giao Ban Quản lý Kỹ thuật có chỉ đạo cụ thể việc áp dụng chế độ cạo D4

Đảm bảo hiệu quả bền vững

CSVN Xuân – Định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới, VRG sẽ tập trung thâm canh tăng năng suất vườn cây, tích cực thay đổi cơ cấu sản phẩm đáp ứng nhu

Đảm bảo hiệu quả bền vững

CSVN Xuân – Định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới, VRG sẽ tập trung thâm canh tăng năng suất vườn cây, tích