"Hồ Xuân Hùng"
HXH

VRG tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới

CSVN – Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XD NTM) là chương trình lớn, sâu, rộng, có nội dung toàn diện, bao gồm tất cả các lĩnh…

Về đầu trang