văn nghệ quần chúng

A Yung hát hay đàn giỏi

CSVN – Là hạt nhân trong công tác Đoàn, cũng là giọng nam chính trong trong các tiết mục, chương trình nghệ thuật quần chúng của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, A

A Yung hát hay đàn giỏi

CSVN – Là hạt nhân trong công tác Đoàn, cũng là giọng nam chính trong trong các tiết mục, chương trình nghệ thuật quần chúng

A Yung hát hay đàn giỏi

CSVN – Là hạt nhân trong công tác Đoàn, cũng là giọng nam chính trong trong các tiết mục, chương