sức khỏe công nhân

“Đèn” hay “không đèn”?

  – Hổm rày thấy anh em công nhân bàn tán về việc có nên cạo đèn hay không sôi nổi quá ông. Ý ông ra sao? – Theo tui cạo sớm quá cũng mệt,