Phạm Thị Liên

Lớp thợ giỏi đầu tiên

CSVN – Phát huy truyền thống Phú Riềng Đỏ, rất nhiều thợ giỏi của “giai cấp công nhân (CN) cao su” đã vượt lên trong lao động xây dựng ngành, làm giàu cho đất nước.

Phạm Thị Liên – “Con người đẹp nhất”

 Trong Bộ đề thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su có một câu hỏi về người công nhân được Thủ tướng Phạm Văn Đồng khen là “con người đẹp nhất” nhờ có

Lớp thợ giỏi đầu tiên

CSVN – Phát huy truyền thống Phú Riềng Đỏ, rất nhiều thợ giỏi của “giai cấp công nhân (CN) cao su” đã vượt lên trong

Lớp thợ giỏi đầu tiên

CSVN – Phát huy truyền thống Phú Riềng Đỏ, rất nhiều thợ giỏi của “giai cấp công nhân (CN) cao