Đại hội Công đoàn VN

Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam

Chín mươi tư năm rồi, Công đoàn Việt Nam,Giương cao ngọn cờ, đồng hành cùng đất nước.Đội ngũ điệp trùng, luôn tiến về phía trước,Muôn màu áo xanh nhuộm thắm cả tương lai. Đất nước