Sự kiện – Vấn đề

K’Dang vượt khó

CSVN – Với điều kiện diện tích vườn cây trải rộng trên nhiều địa bàn, công tác quản lý gặp khó khăn, tuy nhiên với nỗ lực của CBCNVC, Nông trường K’Dang (Công ty TNHH

K’Dang vượt khó

CSVN – Với điều kiện diện tích vườn cây trải rộng trên nhiều địa bàn, công tác quản lý gặp khó khăn, tuy nhiên với

K’Dang vượt khó

CSVN – Với điều kiện diện tích vườn cây trải rộng trên nhiều địa bàn, công tác quản lý gặp