Quốc hội

Bàn chuyện tuyên thệ

CSVN – Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo nội quy kỳ họp Quốc hội vừa qua là quy định thủ tục tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch

Bàn chuyện tuyên thệ

CSVN – Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo nội quy kỳ họp Quốc hội vừa qua là quy định thủ

Bàn chuyện tuyên thệ

CSVN – Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo nội quy kỳ họp Quốc hội vừa