ngành cao su 2016

10 sự kiện nổi bật ngành cao su VN năm 2016

1. Nỗ lực khắc phục khó khăn, VRG khai thác vượt khoảng 7.000 tấn mủ, hoàn thành kế hoạch trước 6 ngày Ngành nông nghiệp nói chung, ngành cao su nói riêng, trải qua năm