video clip

Thi video clip về gương thanh niên tiêu biểu

CSVNO – Nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến, Đoàn Khối DNTW đã tổ chức cuộc thi video clip tuyên truyền với chủ đề “Tuổi trẻ Khối DNTW