tư vấn

Công đoàn CSVN tư vấn pháp luật miễn phí

CSVN – Từ khi thành lập đến nay, Văn phòng Tư vấn Pháp luật (CĐ CSVN) đã giúp giải quyết 2 trường hợp được bố trí công việc phù hợp và giải quyết chế độ thỏa