Trả lời ý kiến cổ đông

VRG phấn đấu đạt sản lượng cao nhất

CSVN – Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 VRG  –  Công ty cổ phần vừa qua, các cổ đông đã có nhiều ý kiến quan tâm đến các lĩnh vực kinh doanh chính