Tổng kết 2020

Nhìn lại 2020 hướng tới 2021 – 2025

CSVN – Trong “bĩ cực” đã có “thái lai”. Rất đáng tự hào! Đó là công sức, trí tuệ, bản lĩnh của thế hệ công nhân cao su hôm nay. 2020 trở thành năm của

Năm 2020 – Năm thành công của Cao su Hòa Bình

CSVNO – Có thể khẳng định năm 2020 là một năm rất thành công đối với Cao su Hòa Bình khi các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập NLĐ… đều vượt