thi đua nước rút

Xung kích thi đua vượt sản lượng

CSVN – Từ nhiều năm qua, ĐTN các công ty đã tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, hiệu quả, góp sức trẻ vào hoạt động SXKD. Điển hình là phong trào