sử thi Tây Nguyên

Huyền thoại sử thi Tây Nguyên

Người ta biết đến Tây Nguyên là vùng đất với những giá trị lịch sử, văn hóa tinh thần vô giá. Đó là vùng đất của những điệu cồng chiêng, của rượu cần, đàn Tơrưng…

Huyền thoại sử thi Tây Nguyên

Người ta biết đến Tây Nguyên là vùng đất với những giá trị lịch sử, văn hóa tinh thần vô giá. Đó là vùng đất