Sáng tác ca khúc

Tư liệu tham khảo sáng tác ca khúc

CSVNO – Để các nhạc sỹ có tư liệu sáng tác ca khúc truyền thống về ngành cao su, BTC cung cấp tập thơ “Như dòng sữa mẹ” sau: [pdfviewer]http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/Nhung-tac-pham-giai-A.pdf[/pdfviewer] [pdfviewer]http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/Nhung-tac-pham-giai-B.pdf[/pdfviewer] [pdfviewer]http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/Nhung-tac-pham-vao-vong-chung-khao.pdf[/pdfviewer] [pdfviewer]http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/Nhung-bai-tho-huong-ung.pdf[/pdfviewer]