quy chế cao su thanh lý

Không bán gỗ thanh lý một lần

CSVN – Theo quy chế bán gỗ cao su thanh lý vừa được Hội đồng Thành viên VRG ban hành, các công ty phải tiến hành thanh lý đều trong năm, không tập trung bán gỗ

Ban hành quy chế bán cao su thanh lý

VRG vừa ban hành Quy chế bán cao su thanh lý của các công ty cao su thuộc VRG. Theo đó, về quy trình, các công ty có diện tích vườn cây cần thanh lý