phục hồi

Giám đốc đồn điền xin làm… nhân viên!

CSVN – Từ năm 1917, nằm trong chiến lược tận thu tài nguyên các nước thuộc địa, tư bản Pháp đã đến vùng Dầu Tiếng (Bình Dương) mở đồn điền cao su Michelin với chính