Ông Nguyễn Công Tám giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách