nông nghiệp công nghệ cao

4 giải pháp cho nông nghiệp Tây Nguyên

CSVNO – Nông nghiệp công nghệ cao là thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng và địa phương này đang phát triển theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế. Lâm Đồng