người lao động

Kiên định theo con đường đã chọn

CSVN – Dưới tư tưởng, đường lối của Đảng, mỗi đảng viên, đặc biệt đảng viên là công nhân cao su kiên định với con đường đã chọn, phấn đấu hoàn thành tốt vai trò

Tháng Công nhân: Ấm lòng người lao động

CSVN – Với chủ đề “Mỗi CĐ cơ sở – Một lợi ích đoàn viên”, trong Tháng Công nhân (TCN) năm 2020, CĐ các công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng