lĩnh vực khu công nghiệp

Cổ đông quan tâm lĩnh vực khu công nghiệp

CSVN – Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, VRG – Công ty cổ phần, các cổ đông quan tâm đến lĩnh vực phát triển khu công nghiệp của Tập đoàn. –