lịch sử cao su

Thúc đẩy tiểu chủ người Việt

CSVN – Vào tháng 7/1958, ông Ngô Đình Diệm đến Công ty Đồn điền Đất Đỏ, Lai Khê, Dầu Tiếng và quyết định rót tiền vào hoạt động nghiên cứu các đồn điền lớn này,

Chủ trương mới về nhân công đồn điền

(tiếp theo kỳ trước) Những con đường khai hóa CSVN – Tháng 7/1958, Ngô Đình Diệm – Tổng thống miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ có chuyến khảo sát tới các đồn điền của