hội nghị người lao động

Cao su Quảng Nam vượt khó để phát triển

CSVNO – Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023 và Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Phương hướng