đóng góp

Nhiều đóng góp tâm huyết, trách nhiệm

CSVN – Thực hiện Hướng dẫn số 262/HD-CĐCS ngày 12/5 của Ban Thường vụ CĐ Cao su VN về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng như