đối thoại

Geru Star tổ chức đối thoại định kỳ lần 3

CSVNO – Nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, thực hiện các thỏa ước lao động tập thể, giải thích các kiến nghị thắc mắc về chế độ chính sách, đồng