Đoàn TN VRG

Gần 300 CBCNV-LĐ VRG hiến máu nhân đạo

CSVNO– Ngày 25/10, gần 300 tình nguyện viên là CBCNVC – LĐ VRG đã tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017 do Đoàn thanh niên VRG tổ chức. Đây là sự kiện