CĐ Cao su Mang Yang

30 năm làm cán bộ Công đoàn

CSVN – 30 năm là cán bộ Công đoàn, trong đó 20 năm trên cương vị Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, ông Nguyễn Đức Luật chính là nhân