Cao su Ea Hleo

Cao su Ea Hleo về trước kế hoạch 35 ngày

CSVNO – Năm 2019, VRG giao Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo khai thác 5.400 tấn mủ. Tính đến ngày 26/11, Công ty đã thu hoạch được 5.411,435 tấn mủ, đạt hơn 100%