Cao su Bình Long

Cao su Bình Long thắng lợi toàn diện

CSVNO – Quyết liệt trong điều hành sản xuất kinh doanh và sự đoàn kết, phấn đấu của tập thể CB.CNVC – LĐ, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã thắng lợi toàn