Cao su Bình Long

Nông trường Minh Hưng về đích sớm 44 ngày

CSVNO – Ngày 22/11, Nông trường Minh Hưng, Cao su Bình Long đã tổ chức Lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2022 với việc hoàn thành kế hoạch trước thời hạn