Ban Quản lý Kỹ thuật VRG

Quản lý kỹ thuật chuyên nghiệp hơn

CSVN – Năm 2018, VRG chuyển đổi mô hình hoạt động sang doanh nghiệp cổ phần, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đề nghị công tác tham mưu của Ban Quản lý Kỹ thuật cần chuyên