Tổ chức mạng lưới kiểm tra kỹ thuật thu hoạch mủ và quản lý kỹ thuật vườn cây cao su kinh doanh

Công nhân khai thác Cao su Bà Rịa. Ảnh: Vũ Phong

(tiếp theo kỳ trước)

Các tiêu chí xếp loại quản lý kỹ thuật (dành cho Tổ/Đội trưởng)

– Sổ sách và ghi chép: số điểm trừ

+ Thiếu sổ: 3

+ Ghi không chính xác: 2

+ Ghi không thường xuyên: 1

Điều hành công việc hàng ngày: (< 20% quy định thì trừ 1 điểm)

+ Không kiểm tra kỹ thuật: 1 –                    5

+ Xử lý sai sót kém hiệu quả: 1 – 5

+ Điều hành công cạo: 1 – 5

– Chế độ báo cáo theo quy định: số điểm trừ

+ Không có số liệu: 3

+ Sai số liệu: 2

+ Không báo cáo kịp thời: 1

Phương pháp tính điểm xếp loại kỹ thuật
  • Lỗi vi phạm đánh dấu trên cây kiểm tra, ghi vào phiếu kiểm tra kỹ thuật.
  • Cộng tất cả điểm lỗi kỹ thuật trên 05 cây kiểm tra để tính điểm lỗi. Riêng đối với lỗi vi phạm cường độ cạo trong mọi trường hợp đều bị xếp hạng kém.
  • Kết quả kiểm tra kỹ thuật hàng tháng của cấp nông trường làm cơ sở cho việc trả lương định mức gắn liền với kỹ thuật, quy chế xây dựng lương gắn với hệ số xếp loại kỹ thuật do đơn vị tự xây dựng vừa đảm bảo khuyến khích động viên việc nâng cao chất lượng thu hoạch mủ của công nhân và đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.
1.  Xếp loại kỹ thuật cá nhân đối với công nhân thu hoạch mủ:

Dựa vào tổng số điểm lỗi của mỗi công nhân để xếp loại:

2.  Xếp loại cá nhân đối với tổ, đội trưởng sản xuất:

Tổ trưởng, đội trưởng xếp loại dựa vào năng lực quản lý thông qua công việc cá nhân và tỷ lệ công nhân đạt trình độ tay nghề như sau:

3.  Xếp loại tập thể:

Dựa vào điểm lỗi bình quân của công nhân trong đơn vị để xếp hạng:

CSVN