Cao su Nghệ An: Đặt mục tiêu tăng trưởng 30% trong năm 2024

CSVN – Chỉ tiêu kế hoạch Cao su Nghệ An năm 2024 tăng 30% so năm 2023, cụ thể như diện tích cao su khai thác nâng lên đạt 3.341,53 ha, trong đó diện tích chăm sóc bảo vệ vườn cây KTCB là 1.015,68 ha. Sản lượng mủ khai thác theo chỉ tiêu giao là 3.200 tấn, phấn đấu đột phá đưa năng suất, sản lượng mủ đạt so với chỉ tiêu giao, góp phần đưa tổng doanh thu trên 110,5 tỷ đồng, 100% số lao động có việc làm ổn định, với thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng.