Tháng Mười Hai 3, 2023

Thúc đẩy tiểu chủ người Việt

CSVN – Vào tháng 7/1958, ông Ngô Đình Diệm đến Công ty Đồn điền Đất Đỏ, Lai Khê, Dầu Tiếng và quyết định rót tiền vào hoạt động nghiên cứu các đồn điền lớn này,