Ông Nguyễn Xuân Thao được bầu thành viên Hội đồng quản trị Cơ khí Cao su  

CSVNO – Ngày 30/11, Công ty CP Cơ khí Cao su đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường, bầu bổ sung kiện toàn số lượng thành viên HĐQT theo điều lệ công ty.

Lãnh đạo VRG tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Thao (thứ 3 từ phải sang)

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty năm 2023, ông Nguyễn Xuân Thao – Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đã trúng cử thành viên HĐQT công ty và là người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tại Công ty CP Cơ khí Cao su.

Cổ đông bỏ phiếu bầu tại đại hội
Đại diện cổ đông biểu quyết tại đại hội
Đại biểu tham dự đại hội

VŨ PHONG