Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Đoàn viên, người lao động

CSVN – Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cao su Việt Nam (CĐ CSVN) đã thông qua nhiều hoạt động thiết thực để thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Lãnh đạo Cao su Bình Long và Công đoàn Công ty trao đổi biên bản ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Ban Thường  vụ  CĐ  CSVN  đã  nghiên  cứu  và tham gia góp ý vào các nội dung dự thảo luật, dự thảo nghị định của Chính phủ như: Bộ Luật Lao động 2019, Luật BHXH, Luật CĐ, dự thảo Luật Thực hiện dân chủ cơ sở và các nghị định của Chính phủ có liên quan đến NLĐ, thường xuyên phối hợp cùng lãnh đạo Tập đoàn có những văn bản Liên tịch hướng dẫn các đơn vị thực hiện; chỉ đạo các đơn vị thông qua hội nghị NLĐ, hội nghị tổng kết năm.

Chủ  động  tham  gia  xây  dựng  các  chế  độ  chính sách cho NLĐ làm việc trong Tập đoàn như: góp ý xây dựng thang bảng lương doanh nghiệp theo Nghị định  49/2013/NĐ  –  CP,  tham  gia  xây  dựng  chính sách, chế độ cho NLĐ Việt Nam đang làm việc tại các dự án cao su ở Lào và Campuchia. Tại cơ sở, CĐ các đơn vị cũng đã tích cực tham gia xây dựng nội quy, quy chế, đặc biệt là xây dựng thang, bảng lương, quy chế trả lương, trả thưởng, phương án trả lương hàng năm… xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp,

Năm 2018 là thời điểm Tập đoàn thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về công tác cổ phần hóa  đồng  thời  tại  25  đơn  vị  thành  viên,  CĐ  CSVN phối hợp cùng Tập đoàn hướng dẫn các đơn vị tuyên truyền, vận động NLĐ tham gia đóng góp ý kiến, giải thích  cho  NLĐ  hiểu  rõ  quyền  lợi  của  việc  mua  cổ phần  ưu  đãi  và  những  vấn đề mà NLĐ quan tâm khi cổ phần hóa, ổn định tư tưởng, giải quyết các chế độ chính sách, quyền lợi của NLĐ, khi Tập đoàn hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về từng bước  mở  rộng  độ  bao  phủ gắn với nâng cao chất lượng thỏa  ước  lao  động  tập  thể; trọng tâm là tiền lương, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc.   Thường   xuyên   phối hợp  với  người  sử  dụng  lao động  chăm  lo  lợi  ích,  bảo đảm  quyền  của  NLĐ;  xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Sau khi Tập đoàn chuyển sang mô hình công ty cổ phần, CĐ CSVN đã trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn để tiến hành thương lượng và ký kết lại thỏa ước lao động tập thể ngành cao su theo mô hình quản lý mới. Trong quá trình thực hiện thỏa ước, hầu hết các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện.

Thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ-CP CĐ các cấp đã tập trung quan tâm đến thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở thông qua tổ chức hội nghị cán bộ công chức,  hội  nghị  NLĐ  hàng  năm.  CĐ  CSVN  đã  chủ động  có  văn  bản  liên  tịch  cùng  lãnh  đạo  Tập  đoàn để chỉ đạo, hướng dẫn hội nghị NLĐ cho các công ty, đơn vị trực thuộc, đồng thời tham dự và chỉ đạo trực tiếp tại hội nghị. Kết quả hàng năm có trên 90% đơn vị tổ chức hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ, trong hội nghị cũng đã sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể của đơn vị theo hướng có lợi hơn cho NLĐ. Ngoài ra, nhiều công ty đã thành lập đoàn tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với CNVCLĐ, đặt các thùng thư góp ý tại nơi làm việc công khai sản lượng, các chế độ, chính sách… ngay tại tổ, đội sản xuất. Qua đó, dân chủ cơ sở được phát huy, các ý kiến của NLĐ được các cấp lãnh đạo lắng nghe, tiếp thu và đều có hướng giải quyết.